Zmiany w podatkach w 2013 r.

W dniu 30 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1342 opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. W ustawie tej wprowadzono szereg zmian, między innymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawie o podatku od towarów i usług.

Z uwagi na ogromne znaczenie zmian wprowadzanych ustawą, pragniemy skrótowo przedstawić najważniejsze zmiany w sposobie rozliczania podatków obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT)

W art. 89a i 89b ustawy wprowadzono nowe regulacje dotyczące tzw. „ulgi na złe długi”. Od dnia 1 stycznia 2013 r. bardzo istotny będzie upływ 150 dni od dnia terminu płatności wynikającego z faktury. Nieopłacenie należności w ciągu 150 dni od terminu płatności będzie miało konsekwencje zarówno dla sprzedawcy (wierzyciela) jak i nabywcy (dłużnika).

Jeżeli sprzedawca (wierzyciel) nie otrzyma zapłaty za sprzedane towary lub usługi będzie miał możliwość pomniejszenia podatku należnego w deklaracji VAT za bieżący okres rozliczeniowy. Oznacza to, że z upływem 150 dni od terminu płatności pomniejszy swój podatek VAT do zapłaty (lub zwiększy kwotę do przeniesienia
lub do zwrotu na rachunek bankowy).

Jeżeli nabywca (dłużnik) nie zapłaci kontrahentowi za zakupione towary lub usługi będzie zobowiązany do pomniejszenia podatku naliczonego w  deklaracji VAT za bieżący okres rozliczeniowy. Oznacza to, że z upływem 150 dni od terminu płatności powiększy swój podatek VAT do zapłaty (lub zmniejszy kwotę do przeniesienia lub do zwrotu na rachunek bankowy). Zmniejszenie kwoty podatku naliczonego jest obowiązkowe.

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z nowym art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli nabywca towarów lub usług (dłużnik), nie opłaci zobowiązania wynikającego z faktury, rachunku lub umowy w terminie 30 dni od terminu płatności, to zobowiązany będzie do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, to dłużnik zobowiązany będzie do opłacenia kwoty wynikającej z faktury, rachunku lub umowy w terminie 90 dni od dnia uznania wydatku za koszt. Jeżeli zobowiązanie nie zostanie opłacone, dłużnik zobowiązany będzie do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Regulacje te dotyczą także środków trwałych – w przypadku nieopłacania faktur (rachunków, umów) za zakup środków trwałych, amortyzacja środka trwałego nie będzie stanowiła kosztu podatkowego. Wprowadzenie powyższych regulacji powoduje, że podatnicy w celu prawidłowego rozliczenia podatków będą zobowiązani do prowadzenia szczegółowych ewidencji rozrachunków transakcji z kontrahentami, zarówno z dostawcami (sprzedawcami), jak i odbiorcami (nabywcami). Brak ewidencji terminów płatności oraz dat dokonanych płatności może spowodować nieprawidłowe rozliczenie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług, co może skutkować obowiązkiem zapłaty odsetek od zaległości podatkowych oraz odpowiedzialnością karnoskarbową.