Funkcjonalność portalu informacyjnego

Poniżej przedstawiamy niektóre możliwości naszego portalu informacyjnego.

 

Przychody
 
Portal daje możliwość wyświetlania informacji o sprzedaży wg dokumentów lub wg klientów. (Łączne obroty zrealizowane z danym klientem w zdefiniowanym okresie). Można wyświetlić dokumenty zaliczkowe oraz obejrzeć sprzedaż z podziałem na kraje, do których ona następowała.
  lista dokumentów sprzedaży
     
Koszty
Informacja o kosztach działalności wyświetlana jest z podziałem wg rodzajów. Użytkownik może zobaczyć listę dokumentów z ich wartością zaklasyfikowanych do poszczególnych rodzajów kosztów.
Może też zobaczyć łączny koszt zatrudnienia każdego pracownika.
   
     

Należności i zobowiązania

Bardzo istotną funkcjonalnością jest dostęp do stanu rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i z urzędami oraz wiekowanie rozrachunków. Funkcjonalność ta jest bardzo przydatna np. przy wnioskach kredytowych.

 
     

Rejestry VAT

W portalu dostępne są dane pochodzące z rejestrów VAT i deklaracji VAT
 
     

Bilans i rachunek zysków i strat

Użytkownik ma możliwość wygenerowania bilansu i rachunku zysków i strat. Na życzenie klienta możemy skonfigurować inne zestawienia danych pochodzących z ksiąg rachunkowych.

 
     

Zestawienie obrotów i sald

Można też przeanalizować salda i obroty na dowolnych kontach księgowych.
   
     
 

Ewidencja majątku trwałego

Pomocna jest również możliwość podejrzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych. System zaprezentuje listę środków trwałych, wartości niematerialnych oraz wyposażenia z informacją o wartości początkowej oraz dotychczasowym umorzeniu poszczególnych obiektów. Jest również możliwość zobaczenia planu amortyzacji poszczególnych obiektów z ewidencji majątku trwałego.